วันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก