หลักสูตร : Innovation for Chemical Synthesis and Extraction Apparatus (บรรยายภาษาอังกฤษ)
วิทยากร : Mr. Simon Andrew (International Territory Manager - Asia, RADLEYS)
วันที่ : วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560
สถานที่ : โรงแรมระยองซิตี้ (ห้อง การ์เด้นวิว)

Event Schedule
08.30-09.00 Register & Welcome Speech
09.00-09.15 Introduction of Scientific Promotion Co., Ltd. & SPC Group
09.15-10.30 Radleys Introduction
Overviews for Synthesis, Extraction and Distillation
Overviews: Stirring Hotplates, Heat on, Findenser, and Overhead Stirrers:
  - How to select which product for which application?
  - Demonstration of Stirring Hotplate, Heat on, and Findenser
10.30-10.45 Coffee Break
10.45-12.00 Overviews: StarFish, Carousel 6, Carousel 12 Plus and Tornado:
  - How to select the unit in application?
  - Demonstrations of StarFish and Carousel 6
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.15 Overviews: Jacketed Lab Reactors:
  - Why are jacketed lab reactors used?, why is temperature control important?
  - The benefits of the Reactor Ready System
  - Why is control software important – an introduction to AVA?
  - Demonstrations of Reactor-Ready and AVA
14.15-14.30 Coffee Break
14.30-15.45 New Product:
  - Mya 4 is a compact, innovative reaction station that offers safe and precise heating, cooling, software control and data-logging for 24hr unattended chemistry
15.45-16.00 Q&A