ขอเชิญเยี่ยมชมบูท Renown Technical ในงานการอบรมภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2560 (Workshop Training on Cytotoxic Intravenous Admixture, 2017) วันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30 - 16.00 น.  ณ ห้องสุโขทัย-รัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ โดยมีสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.thaihp.org/index.php?option=viewhome&lang=th&id=394&sub=-1&layout=0